Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Effekter av bekämpningsmedel på laxars och öringars reproduktion


Ämne: Zoologi, miljövetenskap
Projektledare: Håkan Olsén
Startår: 2004
Projekttyp: Projekt

I denna studie kommer vi att undersöka effekter av bekämpningsmedel på laxars och öringars reproduktion och då speciellt fokusera oss på negativa effekter på luktsinnets förmåga att detektera luktersignaler (feromoner) som används vid reproduktionen och som styr både fysiologiska och beteendemässiga förändringar för att synkronisera könen. Vi kommer att studera de substanser och koncetrationer som påvisats i vattendrag och målet är att ta fram en lista på de pesticider som har negativa effekter.

Många olika bekämpningsmedel har visat sig förekomma i ytvatten och vattendrag. Svenska studier utförda vid Lantbruksuniversitet i Uppsala har funnit över 30 olika bekämpningsmedel i vattendrag som avvattnar jordbruksbygder. Koncentrationerna varierade under året med toppar som förmodligen sammanföll med användandet. Men det fanns även undantag med substancer som detekteras trots att de är förbjudna. Koncentrationerna var tidvis på en hög nivå som kan tänkas påverka vattenorganismer. Kunskapen om pesticiders förekomst i vattendrag är för närvarande ringa men det finns en stor risk att många vattendrag är kontaminerade av kemikalier från jordbruk eller skogsbruk, bl.a. vattendrag som är lämpliga för reproduktion hos öring och lax. Nyligen gjorda studier har visat att reproduktionen hos lax kan bli störd vid exponering till vissa bekämningsmedel som påverkar luktsinnets förmåga att detektera luktsignaler, feromoner, vilka har betydelse för både fysiologisk och beteendemässig synkronisering av könen. Koncentrationerna som studerades förekommer i vattendrag med lax men är inte akuttoxiska. Detta öppnar farhågor för att negativa effekter på laxfiskars reproduktion kommer smygande.