Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Global kapitalism och vardagliga motståndsformer i gränssnittet mellan Öst och Väst


Ämne: Etnologi
Projektledare: Mats Lindqvist
Startår: 2007
Projekttyp: Projekt

Den globala kapitalismens expansion i Östeuropa har skapat nya strukturella villkor, nya sociala relationer och nya kulturella mönster. Vårt projekt vill undersöka hur människor i gränssnittet mellan Väst- och Östeuropa, mellan postkommunism och senkapitalism tolkar och hanterar avreglering av marknader, transnationella migrationer och den växande informella ekonomin. För individer och grupper som hamnar utanför den formella ekonomins ramar med avtalsenliga löner och sociala rättigheter kan den informella sektorn fungera som överlevnadsstrategi. Emellertid kan denna i sin tur leda till att deras marginalisering permanentas.

Men i gränssnittet mellan den tillbakadragna offentliga sektorn och de globala företagens jakt på större lönsamhet växer också fram nya nätverk för att stå emot utslagning. Vi avser studera fyra konkreta situationer där strider om ”riktiga arbeten” och ”slavarbeten” utkämpas. Vilka nya former för motstånd och samarbete diskuteras, utvecklas och prövas? Vilka inkluderas i arbetarrörelsen med rätt till offentlig representation oavsett genus, nationell bakgrund eller arbetsförhållanden? Utmärkande för våra metoder är kombinationen av dokumentanalyser, livshistoriska berättelser, observationer i fält och tematiskt upplagda intervjuer. Tillvägagångssättet är lämpligt för att undersöka kulturella meningssammanhang i vardagen.

Syftet med projektet är således att studera kulturella och sociala processer kopplade till den globala kapitalismens tillväxt i gränssnittet mellan Öst och Väst, med fyra empiriska fält som konkreta observationspunkter. Dessa är: förutsättningarna för fackligt samarbete i Östersjöregionen (Mats Lindqvist), östeuropéer i Stockholms informella tjänstesektor (Agnes Ers), facklig organisering av kvinnor i Litauens informella ekonomi (Beatriz Lindqvist) samt oreglerad migration av moldaviska kvinnor till Turkiet (Kristina Abiala). I de fyra delstudierna kommer specifika teman för respektive fält att följas. Projektgruppens gemensamma jämförande analyser gör det möjligt att mer systematiskt avgöra hur olika dimensioner av de övergripande processer som undersöks verkar lokalt och transnationellt. De städer som har valts (Stockholm, Vilnius och Istanbul) uppvisar ett stort och omdebatterat inflödet av informell arbetskraft från Östeuropa och Baltikum.