Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

”Jag var en främling, vart jag än kom” Peter Weiss – en intellektuell i kalla krigets delade värld


Ämne: Samtidshistoria
Projektledare: Werner Schmidt
Startår: 2008
Projekttyp: Projekt

Författaren Peter Weiss (PW) kom 1939 som flykting till Sverige där han dog 1982. Engagerad i svenskt/tyskt och västtyskt/östtyskt kulturutbyte rörde han sig samtidigt i den politiska triangeln västvärlden – det neutrala Sverige – öststatssocialismen. PW problematiserade ständigt sitt liv och dess olika faser som biografiska reflexer av Europas och östersjörummets historiska katastrofer och kriser. Sedan mitten av 1960-talet engagerade han sig politiskt med sin auktoritet som världsberömd författare. Han tog (till en början) även politiskt ställning för den östliga sidan (statssocialismen) i kalla krigets delade värld. Han blev en intellektuell i Bourdieus mening. Det finns en omfattande forskning om författaren och konstnären PW men ingen om honom som intellektuell. En förklaring kan vara att stora delar av hans politiska engagemang skedde i Sverige och på svenska. Det krävs kunskaper i både tyska och svenska, om den svenska och tyska samhällsutvecklingen och om kommunismen. Jag uppfyller dessa krav. Några problemställningar är: Vilka slutsatser drog PW för sin roll som intellektuell när öststatssocialismen förvandlade honom från persona gratissima till persona non grata? Vilken roll spelade PW i den samhälleliga brytningsperioden sedan slutet av 1960-talet? Varför förblev den tyske emigranten med judiska rötter, som aldrig känt sig som tysk, en ”främmande fågel” även i Sverige? Berodde det på kulturella skillnader eller på olika förhållningssätt till det förflutna? Vilket pris betalade PW under kalla krigets betingelser för försöket att inte offra sin intellektuella autonomi på det politiska engagemangets altare?

Projektet kommer att lämna ett viktigt bidrag till problematiken kring den engagerade intellektuelle i östersjöområdet under kalla krigets betingelser och till förståelsen av dessa betingelser; till förståelsen av den samhälleliga brytningsperioden i öst och väst sedan slutet av 1960-talet och – i samband med det – av vänsterrörelsens historiska öde och av den kommunistiska rörelsens karaktär.

Forskningsprocessen kommer att dra nytta av den kreativa och kritiska miljö som finns på Samtidshistoriska institutet, och mina forskningsresultat, som kommer att publiceras på svenska och tyska, kommer förhoppningsvis även att gynna denna miljö.