Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Kroppen som gåva, resurs och vara: organtransplantationer i Östersjöområdet


Ämne: Filosofi, idéhistoria, etnologi
Projektledare: Fredrik Svenaeus
Startår: 2008
Projekttyp: Projekt

Syftet med projektet är att på flervetenskaplig grund undersöka en medicinsk teknologi stadd i snabbförändring: organtransplantation. Utifrån etnologiska, idéhistoriska och filosofiska perspektiv studeras enskilda människors och samhällets syn på kroppen i fallet organtransplantation – hur normer och värderingar om kroppen alstras och får konsekvenser för hur transplantationsverksamhet organiseras.

Ambitionen är att genom fyra delstudier finna såväl kulturvetenskapliga förklaringar som filosofisktnormativa argument. Projektet tar avstamp i tre metaforer – kroppen som gåva, resurs och vara – i vilka relationen mellan person och kropp står på spel och konstitueras. Dessa metaforiska teman undersöks med utgångspunkt i dels de samarbetsprogram för utbyte av organ som finns mellan Skandinavien och Baltikum, och dels den illegala handel med organ som växer sig stark i Östeuropa.

Även om gåvan är den sanktionerade metaforen för att donera organ, verkar det underliggandeperspektivet från stat och myndigheters sida ofta vara att kroppen skall uppfattas som en resurs. Den skriande bristen på organ, som skapar en desperat efterfrågan i relation till ett i lika stor utsträckning desperat utbud, leder lätt till att gåvan i realiteten blir till en vara. Är gåvometaforen lyckad och relevant för att beskriva relationen mellan en person och hennes kropp å enda sidan, och andra personer som behöver (önskar) delar av denna kropp å andra sidan? Hur tolkas gåvometaforen – och de andra möjliga metaforerna – i fallet organtransplantation av de som administrerar utbytet och av de som undergår det?

Projektet avser att studera och besvara ovanstående frågor empiriskt, idémässigt och normativt genom fyra olika delprojekt. Särskilt fokuseras en empirisk jämförelse mellan Skandinavien (primärt Sverige) och Östeuropa (speciellt Lettland) som löper genom hela projektet. Forskargruppen består av en filosof (delstudie ett: Fredrik Svenaeus) och en idéhistoriker (delstudie två: Ulla Ekström von Essen) från Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; och två etnologer från Institutionen för etnologi, Lunds universitet (delstudie tre: Markus Idvall, delstudie fyra: Susanne Lundin); samt en doktorand. De teoretiska perspektiv som präglar och sammanbinder de olika disciplinära inriktningarna i respektive delprojekt består huvudsakligen av fenomenologiska, komparativa, och kulturanalytiska metoder.