Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Kulturer i dialog – kulturmöten och översättning i Östersjöregionen


Ämne: Slaviska språk, översättning
Projektledare: Lars Kleberg
Startår: 1998
Projekttyp: Projekt

Projektet ”Kulturer i dialog” med gemensamt fokus i kulturmöten och översättning i Östersjöregionen har arbetat vid Södertörns högskola från 1997 till 2001. I projektet samlades en grupp forskare vars inriktning kombinerade två inriktningar: en kulturhistorisk och kultursociologisk linje och en linje översättning och kulturvetenskaplig översättningsforskning.
Projektets syfte har varit att, som det heter i forskningsplanen, studera ”kultur och kulturkontakter som språkbaserade fenomen, vilka kan förstås i termer av översättning”. Forskningen har utvecklats inom områdena: översättning som kommunikation och som konstnärlig verksamhet och kulturstudier med inriktning på östeuropeisk identitetspolitik, kulturhistoria, litteratur. Doktorander har inom projektet förutom sitt avhandlingsarbete bidragit till respektive område. Kulturell perspektivism har utgjort projektets metodologiska bas, något som förstärkts av att ett flertal av forskarna också själva haft olika kulturella och akademiska bakgrunder. Gemensamt har varit fokus på språkets centrala funktion i alla kulturella konstruktioner och på kulturens estetiska dimension.