Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Mediernas hus: ett projekt om medier, arkitektur och maktens centralisering


Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap
Projektledare: Staffan Ericson, Patrik Åker
Startår: 2006
Projekttyp: Projekt

Var finns det moderna samhällets centrum? En vanlig tanke är att medier utgör den arena där medborgarna möts: för att dryfta angelägenheter i en offentlighet, eller beskåda mediehändelser som befäster en social gemenskap. Den sortens centrum tänks i första hand inte som rumsligt avgränsade. I jämförelse med förmoderna samhällen antas mediernas närvaro också ha inneburit en maktens av-lokalisering, ett minskat avstånd mellan centrum och periferi.

Samtidigt existerar förstås rumsliga centra för mediernas verksamhet. Syftet med projektet ”Mediernas hus” är att studera hur sådana byggnader kan ge uttryck för föreställningar om medier som samhällets centrum. Ansatsen är samtidigt mediehistorisk och arkitektonisk: uppmärksamheten riktas dels mot arkitekturens (och mediernas) symboliska representationer, dels mot dessas reella kopplingar till samhällelig makt. Tre fall granskas särskilt: Det första är BBCs Broadcasting House i London, invigt 1932 som högkvarter för västvärldens ledande public service-institution, nu under ombyggnad för att rymma världens största nyhetsstudio för TV och radio. Det andra är TV-centret Ostankino i Moskva, med det torn som på 60-talet var världens högsta byggnad, och som efter Sovjetsväldets fall blivit en spelplan i kampen mellan privata ”mediebaroner” och rysk statsmakt. Den tredje är den kinesiska statstelevisionens nya huvudbyggnad i Peking, ritad av Rem Koolhaas, ett framtida nav för en digital teknologi som tänks utmana den västliga medieindustrin.

Projektets jämförelser söker konkretisera frågor om det medierade centret, som myt och realitet: Hur kan dessa byggnader förstås i relation till gränser mellan utanför och innanför medierna, eller mellan privat och offentligt? I vilken mån avspeglar deras yttre gestaltning och rumsliga organisation olika medieideologier eller medieteknologier? Hur utvecklas kopplingar mellan nation och mediesystem, i faktiska relationer mellan beställare, ritare, brukare, samhällsplanerare, publiker?

Projektet samlar medievetare och arkitekturforskare, och anknyter till den internationella teoribildning som allt oftare uppmärksammar samband mellan modern arkitektur och medier. Med sina fallstudier vill projektet också öka förståelsen för den postkommunistiska utvecklingen, och komplettera det västliga perspektiv som sedan länge dominerar medieforskningen.

Ladda ned slutrapport (DOC 94,5 KB)