Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Mellan stat och marknad


Ämne: Företagsekonomi
Projektledare: Bengt Lorendahl
Startår: 1999
Projekttyp: Projekt

I Västeuropa och på andra håll i världen har under de senaste decennierna den så kallade tredje sektorn – mellan den offentliga sektorn och den renodlade affärssektorn – ökat i betydelse för såväl välfärd och sociala tjänster som för sysselsättning och nyföretagande. I detta projekt riktas intresset mot det slags tredjesektorsorganisationer som faller under kategorin nykooperation, med avseende på dess historiska och aktuella roll och verksamhetsbetingelser, liksom dess utvecklingsmöjligheter, inom Östersjöstaterna.

Projektet lägger huvudvikten vid föreningar med tydliga ekonomiska mål – kooperativ, ömsesidiga bolag o d. Främst fokuseras de nykooperativa företagen; såväl brukar- som arbetskooperativen. Formuleringen ”mellan” stat och marknad kan ses på två sätt: Dels som en positionsbestämning och en identitetsmarkering för den här typen av (små)företag, dels som markerande en tänkbar övergång för ekonomi eller enskilt företagande på väg mot en privatisering i klassisk mening.

Medan teoriutveckling kring kooperation i allmän och traditionell mening är av gammalt datum, är den hittills föga utvecklad kring den så kallade sociala ekonomin, där nykooperation utgör en viktig del – och i Sverige tillsammans med lokala utvecklingsgrupper den helt dominerande delen. Svenska bidrag i tidigare forskning har gällt bland annat medarbetarägda företag som avknoppning från offentlig sektor, nykooperationens roll för lokal ekonomi och utveckling eller som välfärdsproducent, lokala kooperativa processer samt förhållandet mellan fackliga och nykooperativa organisationer. Det aktuella projektet bygger vidare på dessa och andra kunskapsbaser inom området. Syftet är att såväl utveckla teori som att stärka den empiriska basen vad gäller Östersjöområdet samt att skapa underlag för tillämpning av denna kunskap i regionen. Forskningsfrågor i projektet centreras kring deltagande individer (entreprenörer), nykooperativa företag och deras samspel med sina lokala nationella handlingsmiljöer. Studierna har en komparativ och mångvetenskaplig ansats och avser såväl struktur, institutioner och processer som attityder och relationer mellan människor och organisationer.