Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Mode, makt och marknad i Sverige, Pommern och Ryssland, 1600-1830


Ämne: Historia
Projektledare: Christine Bladh
Startår: 2005
Projekttyp: Projekt

I vårt moderna samhälle har kläder och mode kommit att bli allt viktigare, för den enskilda människan såväl som för samhället. Klädproduktionen är en av de mest globaliserade marknader som finns och har varit så sedan mycket lång tid tillbaka. Men vad handlar mode och klädval om? Varför väcker kläder så starka känslor? Vilken roll har kläder och mode fått i våra liv, och hur ska detta förklaras historiskt?
Ramen för detta projekt är dels modets förändring, sett i relation till den övergripande samhälleliga förändringsprocessen 1600-1830, dels modets och klädernas identitetsskapande uttryck och meningsbärande betydelser och dels modets roll i den ekonomiska utvecklingen. Genom hela historien har kläder burits för att uttrycka makt, välstånd, yrke, personlighet, kön och sexualitet. Kläder har representerat såväl sociala som ekonomiska och moraliska värden.
Projektet kommer inte att ta något helhetsgrepp över mode och kläder, utan har valt att ringa in några centrala delar som analyseras över ett längre tidsperspektiv. Klädedräkten har hittills inte problematiserats eller undersökts som historiskt fenomen inom forskningen i Sverige i någon större utsträckning, och vi vill med detta projekt bana väg för en ny forskningsinriktning.

Syftet med projektet är att öka vår kunskap om betydelsen av mode och kläder. Vi undersöker hur mode har blivit både ett samhällsfenomen och ett individuellt projekt. Avsikten är att studera mode på olika nivåer i samhället, från staten via marknaden ned till individen. Ett sammanhållande begrepp är genus. Genom detta vill vi undersöka hur föreställningar om könen skapas genom modet och hur marknad och konsumtion könskodas. Hur har en marknad för mode uppkommit, i ett samhälle där marknadskrafterna först sent i historien fått fritt spelrum? Vilken skillnad kan man märka när det gäller spridningen av modet över lång tid från Västeuropa till Centraleuropa till Sverige och Ryssland? Finns det skillnader som är mer markanta under vissa perioder och hur hänger spridningen av mode samman med klass i de olika områdena?