Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Multietnicitet, mångspråkighet och kulturell mångfald i Polen och Ukraina. Den polska och ukrainska intelligentians diskurser, 1945-2005


Ämne: Slaviska språk, litteraturvetenskap
Projektledare: Janusz Korek
Startår: 2003
Projekttyp: Projekt

Projektets övergripande syfte är att med utgångspunkt i Michel Foulcaults ”nyhistoriska” resonemang studera den polska och den ukrainska intelligentians diskurser utifrån respektive lands nationella perspektiv och jämföra de analyserade diskurserna med varandra. Projektet sätter tre problemområden i fokus: multietnicitet, mångspråkighet och kulturell mångfald. De analyseras som diskursiva formationer vilka har bildats av språkliga utsagor framställda av representanter av en konkret samhällsgrupp (intelligentian) under tiden 1945 – 2005. Multietnicitet, mångspråkighet och kulturell mångfald betraktas som ganska konkreta ”objekt” vilka har uppträtt på olika sätt inom den individuella och sociala erfarenheten (”vetande”) under en bestämd tid.

En diskursiv forskningsansats tillämpas, något som också implicerar en sociolingvistisk och kulturhistorisk synvinkel. Förutom effekterna av en s.k. ”sovjetisering” måste också respektive lands historiska särdrag före kommunismen och de sätt varpå sådana särdrag övervintrade i språken under efterkrigsperioden vägas in. Analysen grundas på genomgångar av publicistiska och litterära verk i respektive språk samt polskt och ukrainskt press- och tidskriftsmaterial.
De planerade studierna kan bidra till en bättre förståelse av den mångfasetterade europeiska identiteten och dess okända ”östliga” del. Den valda teoretiska ramen ger möjlighet att pröva en metod för kulturanalys som väckt stort intresse inom olika grenar av den humanistiska forskningen. Projektets genomförande förväntas därför resultera inte bara i ökad kunskap om Polen och Ukraina utan även i ett bidrag till metoddiskussionen inom humaniora.