Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Nationer och Unioner – Ett mångvetenskapligt projekt kring nationell identitet och transnationella strömningar i de baltiska staterna


Ämne: Etnologi
Projektledare: Mats Lindqvist
Startår: 1998
Projekttyp: Projekt

Intentionen med projektet har varit att granska hur den politiska, ekonomiska och kulturella komplexiteten före, under och efter Sovjetunionens dominans har gestaltats och hanterats i det lettiska samhälls- och vardagslivet. Syftet var att utifrån olika ämnesspecialiteter ge en mångsidig belysning av fenomen relaterade till problematiken nationell identitet och transnationella strömningar.

Projektet bestod av flera delar: Ett delprojekt berörde utvecklandet av lettisk identitet och nationalism under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Den mest betydande delen handlade om att granska uppkomsten och utformningen av Lettlands universitet som ett nationellt projekt. Ett andra delprojekt har handlat om nationell identitet, nationsbyggande och skolpolitik utifrån två relaterade inriktningar. Dels lettisk skolpolitik (främst från balttysk utgångspunkt) under mellankrigstiden, dels lettisk skolpolitik under 90-talet. Det tredje delprojektet har granskat den kulturella konstruktionen av den lettiska identiteten, det lettiska språket och de etniska minoriteterna med skolan, folkhögskolan, utbildningsprogram och vuxenutbildningen som observationspunkt. Det fjärde delprojektets undersökning har utgått från begreppet ”den sjungande revolutionen”. Här analyserades den nationella åtskillnadens symboliska mekanismer med anknytning till främst musikens, sjungandets och harmoniernas vardagliga iscensättning i Lettland. Ytterligare delprojekt har dels kretsat kring att klargöra den baltiska transportinfrastrukturens uppbyggnad och användning samt olika aspekter på dess förhållande till den lettiska, nationella identiteten, dels tagit sin utgångspunkt i det sätt som marknadsekonomin kommer till uttryck i det lettiska nationsbygget efter frigörelsen 1991, hur förändringen kan observeras i den fysiska miljöns omgestaltning.