Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöområdets urbanisering och tätortsutveckling


Ämne: Kulturgeografi
Projektledare: Jan Nyström
Startår: 2001
Projekttyp: Projekt

Projektets syfte är att beskriva, jämföra och förklara urbanisering och tätortsutveckling under 1900-talet i länder med kontinuerlig marknadsekonomi i Östersjöområdet (Sverige, Finland) och de länder som utgör så kallade transitionsekonomierna inom f.d. Sovjetunionens dominansområde (Estland, Lettland, Litauen, Polen). Kulturgeografisk teori och metod kommer att bilda grunden för en analys av faktorer som påverkat – och fortsätter att påverka – utvecklingen. Forskningen inriktas mot ortssystemets struktur och uppbyggnad – både med avseende på fysiska och sociala förändringar – till exempel befolkningsförändringar, kultur- och naturlandskapets förändring samt lokalisering av bebyggelse och näringsliv. Avgränsningen av studierna måste ske på ett sådant sätt att möjligheter finns att söka källmaterial och göra jämförelser i tiden mellan olika delregioner och länder i området.