Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Östeuropa – forskningsintresse och kollegialitet, 1890-1960. Ett återbesök hos Harald Hjärne


Ämne: Historia
Projektledare: Ragnar Björk
Startår: 2006
Projekttyp: Projekt

I årsboken Vintergatan från 1897 skisserade historikern Harald Hjärne ett forskningsprogram kallat ”Karl XII. En uppgift för svensk häfdaforskning”. Temat var stora nordiska kriget kring sekelskiftet 1700. Samarbete skulle ske med forskare från andra länder, vilka varit indragna i kriget, och samarbetet skulle då inte bara gälla historiker utan även antropologer, etnologer, språkvetare etc. I praktiken var det ett gränsöverskridande, tvärvetenskapligt forskarnätverk det var fråga om. Hjärnes vision realiserades knappast. Frågan för detta projekt är hur man generellt i Sverige och i Norden sett på Östeuropa, som en sfär som det är angeläget att dels bedriva forskning om och dels att ha ett kollegialt samarbete med. Perioden är 1890-1960 och under tre faser, 1890-1917, 1917-1945 och 1945-1960, växlade såväl de politiska regimerna i Östeuropa som, inte minst viktigt, sättet att organisera forskning, från vanliga universitet till vetenskapsakademier. Dessa växlingar kan tänkas ha påverkat de nordiska forskarnas intresse.

Källmaterialet utgörs av uttryck för forskningsintresse såsom publikationer, forskningsansökningar, deltagande i konferenser (multi- och bilateralt) och konkreta samarbeten, liksom årsböcker för den lärda världen.

De principiella tematiker och litteraturer som tas upp berör internationalisering, forskningsorganisation och -nätverk liksom synen på Den andre. Kontakter för projektet är etablerade med forskare och forskargrupper i Leipzig, Trondheim, Warszawa, Budapest, Moskva och Åbo.