Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Parenthood vs. wage labour. Emancipation rhetoric and gender practice in post-Stalinist Hungary and Soviet Russia.


Ämne: Historia, sociologi
Projektledare: Helene Carlbäck
Startår: 2005
Projekttyp: Projekt

På det officiella, ideologiska planet var den manliga lönearbetaren det ideal som emanciperade kvinnor skulle nå upp till i de statssocialistiska länderna. Kvinnorna skulle erövra de manliga arbetsdomänerna och bli ekonomiskt oberoende förvärvsarbetande individer, medan staten skulle bistå kvinnorna med olika slags offentlig service för att underlätta för dem i deras reproduktiva ”plikter” som kvinnor. Samtidigt som förvärvsfrekvensen bland kvinnor var mycket hög i både Sovjet och Ungern från 1960-talet och framåt, motsvarade t.ex. offentlig barnomsorg inte de verkliga behoven. I takt med detta förändrades den officiella retoriken, liksom också en bredare samhällelig diskurs kring könsroller och frågor om kvinnans emancipation.

Utifrån källor såsom officiella regeringsdokument, experttidskrifter och debatter i tidningspress, syftar projektet ”Föräldraskap kontra lönearbete” till att belysa dessa förändringar, liksom också de delvis skilda vägar som olika statssocialistiska stater kom att gå under decennierna efter Stalins död. Frågor vi ställer är bl.a. de följande: Vilka politiska och sociala arenor fick inflytande över hur dessa frågor beskrivs och uppfattades? På vilket sätt hade män respektive kvinnor inflytande över hur ”kvinnans rättigheter” formulerades och uppfattades?

Vi är också intresserade av att undersöka eventuella underliggande nationalistiska diskurser i anknytning till dessa frågor: Hur såg makthavare, experter och politiska eliter på rapporter om sjunkande födelsetal inom den egna nationen?