Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Political Unity and Cultural Diversity: Food, Family and Gender in Contemporary Europe


Ämne: Etnologi
Projektledare: Sören Jansson
Startår: 1998
Projekttyp: Projekt

Projektets yttre ram är de politiska enhetssträvandena inom EU, vars mål är att utvidga samarbetet inom en rad olika verksamhetsområden. I fokus för forskningsinsatserna står ett i vid mening folkligt och vardagligt perspektiv på denna process. Med komparativa studier, baserade på i första hand kvalitativt orienterade intervjuer, behandlas matvanor, familjeliv och genusaspekter i dagens Europa, med särskild inriktning mot Östersjöregionen. Samtliga teman är väl ämnade att belysa den problematik som orsakas av att den ekonomiska och politiska makrostrukturen har att konfrontera skilda kulturella förutsättningar i de europeiska länderna. Målet är att skapa ökad förståelse för variationer i kulturmönster i dagens Europa.