Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Rysk historisk syntax. Verbalrektionen under 1700-talet.


Ämne: Slaviska språk, språkvetenskap
Projektledare: Ludmila Ferm
Startår: 2002
Projekttyp: Projekt

Projektet har som syfte att skapa en detaljerad beskrivning av den ryska verbalrektionens utveckling, d v s en historisk undersökning av verbalkonstruktioner med styrda nominalfraser (med eller utan prepositioner) under 1700-talet. Det är i 1700-talet som det moderna ryska språket har sitt ursprung, då ryssarna gått över till att skriva på ryska i stället för på fornkyrkslaviska, vilket ledde till att under nästan hela 1700-talet och en bit på 1800-talet var det konkurrens mellan olika språkformer, inte minst vad gäller val av kasus efter verb (verbalrektion). Detta fenomen i ryska språket är otillräckligt beskrivet, särskilt orsakerna till denna konkurrens, och mitt arbete syftar till att fylla igen den luckan inom rysk språkvetenskap. En detaljerad beskrivning av den ryska verbalrektionens historia kommer att sprida ljus över en lång rad föga utforskade frågor inom den ryska historiska grammatiken och den historiska lexikografin.

Undersökningen baseras på källor som är orienterade på vardagsspråket (brev, dagböcker, memoarer) och som är fria från inflytande av fornkyrkslaviska språket som fram till början av 1700-talet var det litterära skrivna språket i Ryssland. Hundratals exempel, plockade ur mer än 20.000 sidor av olika texter, utgör den empiriska basen för undersökningen.