Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Senmodern avtryck, Transnationalism och kulturella förändringar i Östersjöområdet


Ämne: Etnologi
Projektledare: Mats Lindqvist
Startår: 2003
Projekttyp: Projekt

Övergripande ram för undersökningen är den post- eller senmoderna världen, präglad av nationalstatsgränsernas förlorade betydelse, transnationellt företagande, den globala finansekonomins virtuella karaktär och utvecklingen av elektroniska teknologier. Sverige och de baltiska staterna, för något decennium sedan vitt skilda åt trots den geografiska närheten, har länkats samman i en ny politisk, ekonomisk och kulturell kontext. Projektets målsättning är att undersöka de förändrade subjektiva strukturer som formas av diskurser, praktiker och kulturella föreställningar länkade till globalisering och senkapitalism med fokus Sverige och Baltikum.

I delprojektet ”Där ute är nu här hemma” undersökes de sociala och kulturella konsekvenserna av företagsflytt och företagsetablering på lokal nivå i ett sammanhang där Sverige och Lettland möts som konkurrenter om att dra till sig affärsverksamhet, investeringar och arbetstillfällen. Under titeln ”Skolan och den nya medborgaren” granskas det medborgarskapsideal som lärs ut i den nutida lettiska skolan, en utbildning som sker i en kontext präglad av spänningar mellan olika värden och krav. Nationella anspråk ställs mot transnationella, materialism möter postmateriella värderingar och kollektivistiskt tänkande konfronteras med individualism. Syftet med delprojektet ”Den transnationella sexhandeln…” är att undersöka hur prostitution och sexhandel hanteras i olika lokalsamhällen runt Östersjön. Sexarbetares subjektivitet och handlingsutrymme granskas i relation till diskurser, institutionella praktiker och personliga upplevelser.