Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Stater och marknader i transition: finansmarknadsutveckling i perspektiv


Ämne: Ekonomisk historia
Projektledare: Mikael Olsson
Startår: 2005
Projekttyp: Projekt

En av de viktigaste frågorna inom samhällsvetenskapen har varit att utröna vilka faktorer som är nödvändiga för att tillgodose långsiktig ekonomisk tillväxt. En förutsättning för ekonomisk tillväxt är förekomsten av en fungerande finansiell marknad som kan tillgodose behovet av investeringar men även begränsa tillförsel av kapital till mindre framgångsrika företag. Nya rön rörande finansmarknadernas utveckling i Central- och Östeuropa (CEE) har förnyat intresset för undersökningar om förutsättningarna för finansmarknadernas effektivitet. Flera undersökningar har konstaterat att framväxten av funktionsdugliga finansiella marknader måste understödjas av stabila och långsiktiga institutioner där ansvaret för stabilitet och legitimitet faller på såväl de aktörer som är verksamma på marknaden som staten. Särskilt intressant är att framväxten av finansiella marknader inte endast karakteriserats i termer av ekonomisk tillväxt, utan även av kriser, strukturaffärer, ägandekoncentration, utländskt ägande och statliga interventioner. Detta medför att en finansiell marknad som i det korta perspektivet ter sig instabil, i själva verket kan vara stabil i det långa, vilket understryker betydelsen att genomföra studier med ett långsiktigt perspektiv. I samband med den ökade ekonomiska och politiska internationaliseringen, harmoniseringen inom Europa och utvidgningen av EU, ges en unik möjlighet att öka vår kunskap om finansiella marknader och dess betydelse för ekonomisk tillväxt.

Syftet med föreliggande forskningsprojekt är att analysera vilka faktorer som påverkar och påverkas av den finansiella marknadens utveckling i CEE. Detta genom att analysera ägandestrukturer, upprättandet av marknadsregleringar, internationalisering och statens roll i sex nya medlemsstater inom EU (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien och Slovakien) samt två länder utanför unionen (Ryssland och Ukraina). Projektet fokuserar på interaktionen mellan institutioner, staten, ägandet och de finansiella marknadernas utveckling. En av projektets viktigaste målsättningar, tillika forskningsmetod, är att ställa den relativt kortsiktiga utvecklingen i Central- och Östeuropa i ett långsiktigt jämförande perspektiv med den historiska omvandlingen av finanssektorn i flera andra OECD-länder. Projektets syfte sönderfaller i tre underliggande delprojekt. 1) Ägandekoncentration, internationalisering och finansiell sektor i ett historiskt perspektiv (CEE och OECD). Delprojektet lägger särskild tonvikt vid analysen av ägarstruktur och kontroll efter privatisering samt företagens möjligheter att mobilisera kapital, övervakning och tillsynsmyndigheter och betydelsen av utländska aktörer. 2) Bankkriser och finansmarknaders utveckling (CEE). Fokus läggs på att identifiera och analysera drivkrafterna bakom kriserna (avreglering, kreditexpansion och ökad konkurrens) och krisernas konsekvenser (åtstramning av krediter, sjunkande priser och statliga interventioner). 3) Finansiella innovationer bland små och medelstora företag på en framväxande finansiell marknad (ssk. Ukraina och Slovakien). Fokus ligger här på svårigheter (och lösningar) för små och medelstora företag att mobilisera kapital på en framväxande finansiell marknad