Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Svensk – tyska kulturförbindelser under medeltiden


Ämne: Börje Westlund, Stefan Mähl
Projektledare: Nordiska språk, tyska
Startår: 2002
Projekttyp: Projekt

Projektet ska beskriva en del av det språk- och kulturmöte som följde av den omfattande nordtyska bosättningen i svenska städer under perioden 1250-1520. Medeltidens stadsmiljöer var tvåspråkiga och den medeltida stadskulturen var i hög grad tyskpräglad. Inom projektet arbetar såväl språkvetare som historiker. De språkvetenskapliga delprojekten undersöker verksamheten vid flerspråkiga kanslier i Sverige under perioden med utgångspunkt i s.k. diplom, dvs. brev och juridiska handlingar av offentlig karaktär. Undersökningarna behandlar dels tyska inslag i svenskt diplomspråk, dels det tyska diplomspråk som användes av skrivare i Sverige. Den kulturhistoriska delen av projektet behandlar det svensk-tyska kulturmötet i städerna beträffande tysk påverkan på vitala delar av den svenska urbana kulturen.