Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa

Vetenskap, politik och offentlighet i Östersjöområdet


Ämne: Statsvetenskap
Projektledare: Teresa Kulawik
Startår: 2005
Projekttyp: Projekt

Den övergripande frågeställning forskarprogrammet söker besvara är: Hur bemöter länder i Väst- och Östeuropa den utmaning som kunskapssamhället innebär för demokrati och statlig styrning? Projektet är komparativt och tvärvetenskapligt upplagt. Teorier om kunskapssamhället bildar en gemensam utgångspunkt för de fem fallstudierna om ”livets politik” som behandlar hantering av osäker kunskap på områden som uppfattas som hälso- resp. miljörisker: aids och genteknologins tillämpning på människan och växter. Samtidigt anknyter projektet till området vetenskapspolicystudier och kommer att tillvarata den snabbt växande litteraturen om deliberativa förfaranden och demokratisering av expertis.

Målet är att genom kontextualisering och komparation vidareutveckla teoribildningen om kunskapssamhället. Metoderna omfattar olika former av textanalyser och intervjuer. Gemensamt för alla delstudier är ett kvalitativt upplägg, som tar sin utgångspunkt i nya policystudier och medieforskning, som inkluderar diskursiva och institutionella insikter. Projektet skall besvara bl.a. följande frågor: Hur påverkar kunskapssamhällets utveckling traditionella governance-mekanismer med avseende på ”livets politik”? Hur involveras vanliga medborgare i denna process? Hur hanteras osäkerhet i kunskap under olika länderspecifika, institutionella och kulturella förutsättningar? I vad mån skiljer sig ”gamla” och ”nya” demokratier åt ifråga om denna utveckling?