Alla inlägg av jonashornblad

Information inför utlysning av medel 2019

Östersjöstiftelsen kommer under 2019 att utlysa medel till projekt och postdok-projekt. Sista ansökningsdag för projekt och postdok-projekt kommer att vara den 20 mars 2019, kl. 15.00.

Diskussionerna om storprojekt/program pågår fortfarande inom stiftelsen, men ingen utlysning av medel till en sådan stödform kommer att ske under 2019.

Liksom i år kommer Östersjöstiftelsens finansiering av doktorander 2019 ske genom ett anslag till BEEGS, inte genom anslag till doktorander i projekten.

Anvisningarna för ansökan 2019 kommer att revideras och läggs ut på Östersjöstiftelsens webbplats i januari 2019. Förändringar som redan nu kan meddelas är:

  • Den som söker som projektledare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat sina tidigare anslag från Östersjöstiftelsen.
  • Samtliga forskande projektdeltagare ska vara namngivna i ansökan och listade med arbetstid och lön i budgeten.
  • Även för ansökan om postdokprojekt krävs doktorsexamen vid ansökningstillfället.
  • Budgeten för postdokprojekt får inte omfatta mer än 80 procent av heltidslön.

Östersjöstiftelsen beviljar 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen har beviljat 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola. Huvuddelen av medlen går till forskningsprojekt, nya och pågående. 29,1 miljoner kronor går till professorsprogrammet vid högskolan. Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, beviljas 10,6 miljoner och akademisk infrastruktur drygt 18 miljoner. Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, beviljas 40 miljoner, en ökning från förra årets anslag med 8,5 miljoner. Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor, konferenser och tidskriften Baltic Worlds.

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Nya projekt 2019

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för projekt och postdok-projekt. Stiftelsen har beviljat 22 miljoner kronor till tolv projekt och tre postdok-projekt.

Stiftelsens forskningsdelegation har behandlat 77 ansökningar varav 16 postdok-ansökningar. Samtliga ansökningar har sakkunniggranskats. Nytt för i år var att ansökningarna skulle skrivas på engelska vilket har betytt att kretsen av möjliga sakkunniga har kunnat vidgas. Hälften av årets sakkunniga har sin akademiska hemvist i andra länder än Sverige.

Kriterierna för bedömning har varit:

  • vetenskaplig kvalitet
  • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
  • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Vid likvärdig vetenskaplig kvalitet har hänsyn tagits till könsfördelning och fördelning på vetenskapsområden.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt femton projekt. Hälften av ledarna för projekten är kvinnor och hälften män. För postdok-projekten är två projektledare kvinnor och en man. Åtta av de beviljade projekten är inom humaniora, två inom samhällsvetenskap och två inom naturvetenskap. Samtliga tre postdok-projekt har sin hemvist inom humaniora.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Ansökningssystemet är nu stängt

Stiftelsens forskningsdelegation kommer i slutet av april att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 27 september 2018.

Ansökan om projektbidrag – Nyheter 2018

Nyheter och förändringar inför årets ansökningsomgång presenteras nedan i åtta punkter. Övrig information finns under rubriken ”Ansökan”.

1. En särskild kategori för postdokprojekt införs. 

2. Möjligheten att inkludera doktorander i projekt är borttagen från och med 2018-års ansökningstillfälle. Detta gäller tillsvidare i avvaktan på en översyn av anslag för program

3. Projektansökan ska skrivas på engelska.

4. Projekt kan sökas av forskare som vid ansökans inlämnande har tagit ut doktorsexamen. För ansökan om bidrag till postdoktjänst krävs examensbevis för  doktorsexamen vid projektstarten. 

5. Forskare kan endast ansöka som projektledare i ett projekt, och kan ingå som medsökande i ytterligare högst ett annat projekt. 

6. Medel för forskning kan sökas för maximalt 50 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år. För postdokprojekt kan dock medel sökas för upp till heltid under två år, eventuell undervisning (maximalt 20%) inom ramen för postdoktjänst finansieras ej av stiftelsen.

7. Förtydligande paragraf angående relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

8. Ansökningar som är uppenbart ofullständiga och/eller uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans skickas ej till sakkunniga.