Alla inlägg av jonashornblad

Information inför utlysning av medel 2019

Östersjöstiftelsen kommer under 2019 att utlysa medel till projekt och postdok-projekt. Sista ansökningsdag för projekt och postdok-projekt kommer att vara den 20 mars 2019, kl. 15.00.

Diskussionerna om storprojekt/program pågår fortfarande inom stiftelsen, men ingen utlysning av medel till en sådan stödform kommer att ske under 2019.

Liksom i år kommer Östersjöstiftelsens finansiering av doktorander 2019 ske genom ett anslag till BEEGS, inte genom anslag till doktorander i projekten.

Anvisningarna för ansökan 2019 kommer att revideras och läggs ut på Östersjöstiftelsens webbplats i januari 2019. Förändringar som redan nu kan meddelas är:

 • Den som söker som projektledare ska vid ansökningstillfället ha slutredovisat sina tidigare anslag från Östersjöstiftelsen.
 • Samtliga forskande projektdeltagare ska vara namngivna i ansökan och listade med arbetstid och lön i budgeten.
 • Även för ansökan om postdokprojekt krävs doktorsexamen vid ansökningstillfället.
 • Budgeten för postdokprojekt får inte omfatta mer än 80 procent av heltidslön.

Östersjöstiftelsen beviljar 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen har beviljat 180,5 miljoner kronor till Södertörns högskola. Huvuddelen av medlen går till forskningsprojekt, nya och pågående. 29,1 miljoner kronor går till professorsprogrammet vid högskolan. Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, beviljas 10,6 miljoner och akademisk infrastruktur drygt 18 miljoner. Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS, beviljas 40 miljoner, en ökning från förra årets anslag med 8,5 miljoner. Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor, konferenser och tidskriften Baltic Worlds.

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Nya projekt 2019

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka forskare som får medel i årets utlysning för projekt och postdok-projekt. Stiftelsen har beviljat 22 miljoner kronor till tolv projekt och tre postdok-projekt.

Stiftelsens forskningsdelegation har behandlat 77 ansökningar varav 16 postdok-ansökningar. Samtliga ansökningar har sakkunniggranskats. Nytt för i år var att ansökningarna skulle skrivas på engelska vilket har betytt att kretsen av möjliga sakkunniga har kunnat vidgas. Hälften av årets sakkunniga har sin akademiska hemvist i andra länder än Sverige.

Kriterierna för bedömning har varit:

 • vetenskaplig kvalitet
 • forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet
 • forskningens bidrag till en mångvetenskaplig kunskapsbildning

Vid likvärdig vetenskaplig kvalitet har hänsyn tagits till könsfördelning och fördelning på vetenskapsområden.

Östersjöstiftelsens styrelse har följt forskningsdelegationens rekommendationer och beslutat att bevilja medel till sammanlagt femton projekt. Hälften av ledarna för projekten är kvinnor och hälften män. För postdok-projekten är två projektledare kvinnor och en man. Åtta av de beviljade projekten är inom humaniora, två inom samhällsvetenskap och två inom naturvetenskap. Samtliga tre postdok-projekt har sin hemvist inom humaniora.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Ansökan om projektbidrag – Nyheter 2018

Nyheter och förändringar inför årets ansökningsomgång presenteras nedan i åtta punkter. Övrig information finns under rubriken ”Ansökan”.

1. En särskild kategori för postdokprojekt införs. 

2. Möjligheten att inkludera doktorander i projekt är borttagen från och med 2018-års ansökningstillfälle. Detta gäller tillsvidare i avvaktan på en översyn av anslag för program

3. Projektansökan ska skrivas på engelska.

4. Projekt kan sökas av forskare som vid ansökans inlämnande har tagit ut doktorsexamen. För ansökan om bidrag till postdoktjänst krävs examensbevis för  doktorsexamen vid projektstarten. 

5. Forskare kan endast ansöka som projektledare i ett projekt, och kan ingå som medsökande i ytterligare högst ett annat projekt. 

6. Medel för forskning kan sökas för maximalt 50 % av heltidstjänst/år. För forskare som deltar i mer än ett projekt gäller att medel kan erhållas för totalt maximalt 75 % av heltidstjänst/år. För postdokprojekt kan dock medel sökas för upp till heltid under två år, eventuell undervisning (maximalt 20%) inom ramen för postdoktjänst finansieras ej av stiftelsen.

7. Förtydligande paragraf angående relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

8. Ansökningar som är uppenbart ofullständiga och/eller uppenbart inte uppfyller stiftelsens grundläggande krav på Östersjö- och Östeuroparelevans skickas ej till sakkunniga.

181 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 26 miljoner kronor till nya projekt som startar 2018. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES och forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS. Därutöver omfattar Östersjöstiftelsens bidrag bland annat stöd till professorsprogram, publicering, bibliotek, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds och ett antal andra verksamheter vid högskolan. Bidraget för 2018 innebär en ökning med fem miljoner kronor jämfört med föregående år, en ökning som tillförs forskarutbildningen.

Nya projektbidrag 2018

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 26 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 77 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2018. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång

Östersjöstiftelsen har mottagit 76 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång.

Stiftelsens forskningsdelegation kommer i slutet av april att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 28 september 2017.

176 miljoner till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 25,6 miljoner kronor till nya projekt som startar 2017. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES och forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS. Därutöver omfattar Östersjöstiftelsens bidrag bland annat stöd till professorsprogram, publicering, bibliotek, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds och ett antal andra verksamheter vid högskolan.

Nya projektbidrag 2017

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,6 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 74 inkomna projektansökningar har fjorton beviljats bidrag med start 2017. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

Östersjöstiftelsens nya styrelse från 2016-07-01

Styrelsen är Östersjöstiftelsens högsta beslutande organ, och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademin, Sveriges universitet och högskolor (SUHF), samt av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas och Verket för Innovationssystem (Vinnova). En ledamot föreslås av styrelsen själv.

Följande personer ingår i den nya styrelsen.

Professor Torbjörn Bergman, vice-ordförande

Professor Ann-Marie Ekengren

Professor Thomas Elmqvist

Verkställande direktör Åke Gustafson

F.d. universitetskansler Lars Haikola, ordförande

Professor Anna-Malin Karlsson

Professor Jenny Larsson

Docent Helena Sandberg

Professor Moira von Wright

Mandatperioden för den nya styrelsen är 2016-07-01 – 2019-06-30

178 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 25,7 miljoner kronor till nya projekt som startar 2016. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, i vilket forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS ingår. Därutöver omfattar Östersjöstiftelsens bidrag bland annat stöd till professorsprogram, publicering, bibliotek, resor, konferenser, tidskriften Baltic Worlds och ett antal andra verksamheter vid högskolan.

Nya projektbidrag 2016

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,7 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 73 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2016. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär.

178 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 26,9 miljoner kronor till nya projekt som startar 2015. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, i vilket forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS ingår. Därutöver omfattar Östersjöstiftelsens bidrag bland annat stöd till professorsprogram, publicering, bibliotek, resor, konferenser och ett antal andra verksamheter vid högskolan.

Slutligen kan nämnas att det i Östersjöstiftelsens bidrag till Södertörns högskola för 2015 också ingår stöd till tidskriften Baltic Worlds. Baltic Worlds första nummer utkom hösten 2008 och är idag en etablerad tidskrift med vetenskaplig tyngd och en del av högskolans och stiftelsens synlighet.

Nya projektbidrag 2015

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 26,9 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 75 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2015. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär. 

Kungliga vetenskapsakademins granskning av Östersjöstiftelsen är nu slutförd

Under senvåren 2013 utsågs en granskningsgrupp bestående av Michael Sohlman (ordf.), Anders Malmberg och Per Molander. Tillsammans med Östersjöstiftelsens styrelse kom man under hösten fram till fem frågor som granskningen skulle fokusera på:

 • Vilka åtgärder har stiftelsen vidtagit sedan KVA:s granskning 2001?
 • Hur har styrelsens tolkning av stadgarna utvecklats och vad har legat bakom denna utveckling?
 • Hur garanterar stiftelsen kvaliteten i den forskning som bedrivs med stiftelsens medel?
 • Vilket genomslag har forskningen fått och hur står den sig i ett nationellt och internationellt perspektiv? Vad säger tidigare utvärderingar och behöver de kompletteras?
 •  Är stadgarna ändamålsenliga, eller finns det argument för att ändra stadgarna genom permutation? 

Efter en genomgång av ovanstående frågor är granskningsgruppens slutsats att stiftelsen genomför sina uppgifter på ett ansvarsfullt och rimligt sätt, men att en ändring av stadgarna skulle medföra att Östersjöstiftelsens två mål – att stödja forskning och forskarutbildning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och bidra till uppbyggnad och finansiering av forskning och forskarutbildning vid en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen – bättre skulle kunna uppnås.

181 miljoner kronor till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 25,2 miljoner kronor till nya projekt som startar 2014. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör de centrumbildningar med en tydlig Östersjö- och Östeuropaprofil som finns vid högskolan:

Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, i vilket forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS ingår.
Stockholm Centre on Health of Societies in Transition, SCOHOST, som funnits vid högskolan sedan 1997, här studeras bland annat hälso- och befolkningsrelaterade frågor i Östeuropa.
MARIS, en satsning för att utveckla och stimulera den marinarkeologiska forskningen, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet.

Utöver ovannämnda områden omfattar Östersjöstiftelsens bidrag även tidskriften Baltic Worlds. Baltic Worlds första nummer utkom hösten 2008 och är idag en etablerad tidskrift med vetenskaplig tyngd och en del av högskolans och stiftelsens synlighet.

Slutligen kan nämnas att det i Östersjöstiftelsens bidrag till Södertörns högskola för 2014 också ingår stöd till Samtidshistoriska institutetCentrum för praktisk kunskap, professorsprogram, bibliotek, publiceringsamt ett antal andra verksamheter vid högskolan.

Nya projektbidrag 2014

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 25,3 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 66 inkomna projektansökningar har femton beviljats bidrag med start 2014. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet. De femton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär. 

Östersjöstiftelsen har fått ny styrelse

Styrelsen är Östersjöstiftelsens högsta beslutande organ, och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Förslag till ledamöter (sex stycken) lämnas av Kungl. Vetenskapsakademin, Sveriges universitet och högskolor (SUHF), samt av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, samt Verket för Innovationssystem. En ledamot föreslås av styrelsen själv.

Följande personer ingår i den nya styrelsen.

Professor Torbjörn Bergman

Senior Adviser Gillis Cullin, ordförande

Professor Thomas Elmqvist

Chefsekonom Lena Hagman

Professor Anders Hallberg (2011-12-01 – 2013-12-31)

Professor Anna-Malin Karlsson

Docent Joakim Langner, vice-ordförande

Professor Barbara Törnquist-Plewa

Professor Gunnar Åselius

Mandatperioden för den nya styrelsen är 2013-07-01 – 2016-06-30

Fyraårigt stöd inom hållbar utveckling

Forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen har gemensamt utlyst åtta stycken fyraåriga forskningsstöd inom området samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om hållbar utveckling. Östersjöstiftelsens styrelse beslutade igår att bevilja FD Romina Rodela ett stöd inom detta område för åren 2013 – 2016 med placering vid Södertörns högskola.

175 miljoner kronor till Södertörns högskola för 2013

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet.

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 24 miljoner kronor till nya projekt som startar 2013. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör de centrumbildningar med en tydlig Östersjö- och Östeuropaprofil som finns vid högskolan: 

 • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, CBEES, i vilket forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS ingår.
 • Stockholm Centre on Health of Societies in Transition, SCOHOST, som funnits vid högskolan sedan 1997, här studeras bland annat hälso- och befolkningsrelaterade frågor i Östeuropa.
 • MARIS, en satsning för att utveckla och stimulera den marinarkeologiska forskningen, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet.

Utöver ovannämnda områden omfattar Östersjöstiftelsens bidrag även tidskriften Baltic WorldsBaltic Worlds första nummer utkom hösten 2008 och är idag en etablerad tidskrift med vetenskaplig tyngd och en del av högskolans och stiftelsens synlighet. 

Slutligen kan nämnas att det i Östersjöstiftelsens bidrag till Södertörns högskola för 2013 också ingår stöd till Samtidshistoriska institutet, professorsprogram, bibliotek, publiceringsamt ett antal andra verksamheter vid högskolan.

Nya projektbidrag 2013

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,2 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71 inkomna projektansökningar har fjorton beviljats bidrag med start 2013. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet.

De fjorton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga till sin karaktär. Projekten handlar bland annat om övervakning i postkommunistiska länder, spänningen mellan nationsskapande och varumärkesbyggande (nation branding) i Östeuropa och arkeologisk dokumentation av två svenska skeppsvrak från 1500- och 1600-talet funna i Östersjön 2011.

71 ansökningar om projektbidrag inkom till Östersjöstiftelsen i årets ansökningsomgång

Östersjöstiftelsen har mottagit 71 ansökningar om projektbidrag i årets ansökningsomgång, vilket är samma antal som föregående år. 

Stiftelsens forskningsdelegation kommer under maj att utse två till tre externa granskare per ansökan. Granskningen som sker under sommaren resulterar i skriftliga utlåtanden. Utlåtandena utgör underlag för stiftelsens beslut som fattas den 4 oktober 2012.

Ny ordförande och ny ledamot

Senior Advisor Gillis Cullin har utsetts till ny ordförande för Östersjöstiftelsen. Gillis Cullin var tidigare vice ordförande för Östersjöstiftelsen. Den nye ordföranden kommer att behålla uppdraget som ordförande i placeringsdelegationen under förordnandetiden 2012-01-01 – 2013-06-30.  

Professor Anders Hallberg, institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet har av regeringen utsetts till ny ledamot av stiftelsens styrelse för tiden 2011-12-01 – 2013-12-31.

175 miljoner till Södertörns högskola

Östersjöstiftelsen stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap med en inriktning på Östersjö- och Östeuropaområdet. 

Forskningsprojekt svarar för den största andelen av stiftelsens stöd och som tidigare meddelats har stiftelsen beviljat drygt 24 miljoner kronor till nya projekt som startar 2012. En annan stor del av stiftelsens stöd utgör de centrumbildningar med en tydlig Östersjö- och Östeuropaprofil som finns vid högskolan: 

 • Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning (CBEES),  i vilket forskarskolan the Baltic and East European Graduate School (BEEGS) ingår.
 • Stockholm Centre on Health of Societies in Transition, SCOHOST, som funnits vid högskolan sedan 1997, här studeras bland annat hälso- och befolkningsrelaterade frågor i Östeuropa.
 • MARIS, en satsning för att utveckla och stimulera den marinarkeologiska forskningen, särskilt med avseende på Östersjön och Östersjöområdet.

Sedan 2007 finansierar Östersjöstiftelsen ett professorsprogram vid högskolan och sexton professorer har rekryterats.

Utöver ovannämnda områden omfattar Östersjöstiftelsens bidrag även tidskriften Baltic Worlds och stöd till Centrum för Praktisk kunskap, Samtidshistoriska institutet samt ett antal andra verksamheter vid Södertörns högskola.

Nya projektbidrag 2012

Östersjöstiftelsen har beslutat bevilja 24,3 miljoner kronor till nya forskningsprojekt vid Södertörns högskola. Av 71 inkomna projektansökningar har fjorton beviljats bidrag med start 2012. Konkurrensen har som vanligt varit hård och bland de projekt som i år fått avslag finns det många som håller en hög vetenskaplig kvalitet.

De fjorton beviljade projekten spänner över ett brett ämnesfält och flera av dem är mångvetenskapliga. Projekten handlar bland annat om romernas förintelse i Ukraina och om ungas värderingar i Östersjöregionen. Andra handlar om faderskapsrollen i Ryssland, om vilken effekt hormonstörande kemikalier har på Östersjöns fisk, om regleringsmyndigheter i Östeuropa med mera. En närmare beskrivning av projekten finns under rubriken Projekt.

Nya projekt 2012 (PDF 267,1 KB)

Östersjöstiftelsen beslutar om nya projekt den 27 oktober

Östersjöstiftelsen kommer vid sitt sammanträde den 27 oktober att fatta beslut om vilka projektansökningar som beviljas bidrag med projektstart 2012. Beslutet kommer att skickas till berörda forskare samt läggas ut på hemsidan direkt efter sammanträdet.

Vid sammanträdet kommer stiftelsen även besluta om Södertörns högskolas samlade äskande för 2012.

Röster om Östersjöstiftelsen – utvärderingsrapport

Utvärderingen har på stiftelsens uppdrag gjorts av Faugert & Co Utvärdering AB och centrala frågor i utvärderingen har varit:
Vilken är stiftelsens roll vid Södertörns högskola? Vilken roll spelar stiftelsens
forskningsstöd för Östersjö- och Östeuropaforskningen i Sverige? Hur uppfattas
Östersjöstiftelsen i sektorn och hur värderas stödet? Har det skett en förskjutning när det gäller
definitionen av Östersjö- och Östeuropaområdet efter murens fall? Data har samlats in genom enkät och intervjuer.