Alla inlägg av Zofia Makowska

Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2024

Måndagen den 27 november 2023 kl. 9.00-11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför utlysningar 2024. Mötet äger rum på Teams och det hålls på engelska. Medverkar gör Östersjöstiftelsens kansli, ledamöter från stiftelsens forskningsdelegation och representanter från Södertörns högskola.

Anmäl ditt deltagande senast den 22 november 2023 till ulrika.mansson@ostersjostiftelsen.se.

Program

 • Välkommen och information om stiftelsen
 • Stödformer 2024
  • Översikt
  • Två- och treåriga projekt
  • Postdok-projekt
  • Forskarnätverk
  • Stöd för att anordna konferenser
  • Stöd till publicering
 • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Hur skriver man en bra ansökan? Några tips på vägen
 • Presentation från Södertörns högskola (medelsförvaltare för stiftelsens forskningsprojekt och konferenser)
 • Frågestund

På stiftelsens webbplats hittar du all information inför ansökan. Här finns anvisningar, en översikt över stödformerna, information om vilka stödformer du är behörig att söka, frågor och svar, och en beskrivning av vad som avses med forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

Varmt välkommen!

Presentation från mötet

Se presentation från mötet.

Nu finns anvisningar för ansökningar 2024

Anvisningarna gäller fem stödformer: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, forskarnätverk, stöd för att anordna konferenser och stöd till publicering. Storprojekt utlyses vartannat år med uppehåll 2024 och utlyses sedan nästa gång 2025.

Anvisningarna är separata för respektive stödform. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Viktiga ändringar i anvisningarna

Nya regler

 • Samhällsrelevans som nytt bedömningskriterium
  Nytt bedömningskriterium ”samhällsrelevans” läggs till i anvisningarna för alla stödformer. Kriteriet definieras enligt följande: ”Vid bedömningen av ansökningarna kommer även samhällsrelevansen – där detta låter sig tillämpas – att vara ett viktigt kriterium. Med samhällsrelevans avses här forskning vars resultat kan komma till nytta i de samhällen som beforskas och/eller kan bidra till att lösa aktuella problem i dessa samhällen alternativt kan teoretiskt eller empiriskt förklara bakgrunden till dessa problem.”
 • Forskarnätverkets sammansättning som nytt bedömningskriterium
  Nytt bedömningskriterium ”forskarnätverkets sammansättning” läggs till i anvisningarna för forskarnätverk. Kriteriet avser sammansättningen av forskarnätverkets kärngrupp av deltagare.
 • Ändring i krav för forskarnätverk
  Inom forskarnätverk blir det tidigare kravet på att en övervägande del av deltagarna i nätverket ska komma från forskningsmiljöer utanför Sverige önskvärt istället för ett krav.
 • Nya regler för anställningsgrad i projekt
  Begränsningen av den maximala sökbara anställningsgraden inom två- och treåriga projekt (tidigare 75%) tas bort. Från och med 2024 blir det möjligt att söka 100% forskningstid i projekt.
 • Ökad schablon för spridning av resultat
  Belopp för schablon för spridning av projektets resultat ökar för två- och treåriga projekt till 120 000 kr och för postdok-projekt till 60 000 kr.

Praktiska ändringar

 • E-signering av ansökningar
  Stiftelsen har uppdaterat rutiner för signering av ansökningar. Ansökningar om två- och treåriga projekt och postdok-projekt i steg 2 samt om forskarnätverk, konferensstöd och publiceringsstöd signeras digitalt med BankID via en ny funktion i stiftelsens ansökningssystem Apply. Stiftelsen godkänner e-signering endast genom Apply (inga externa e-signeringstjänster). Ansökningar måste, som tidigare, signeras av projektledaren och behörig företrädare för medelsförvaltaren (oftast ansvarig prefekt vid den institution dit projektet avses förläggas). Sökande som inte har BankID signerar manuellt på papper genom att ladda ner en signatursblankett från ansökningssystemet, signera, skanna in den signerade blanketten och ladda upp den i ansökningsformuläret. Mer information kommer att finnas tillgänglig i stiftelsens ansökningssystem Apply när utlysningarna öppnar.
 • Beräkning av LKP och OH
  I ansökningar om två- och treåriga projekt kommer finnas möjlighet att ange olika värden för LKP (sociala avgifter) och indirekta kostnader (OH) per projektdeltagare i ansökan. För projektledare gäller fortfarande Södertörns högskolas LKP.

Se detaljerad information i anvisningarna för respektive stödform.

Viktiga datum

Alla utlysningar öppnar måndagen den 8 januari 2024 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdok-projekt i steg 1, samt forskarnätverk är onsdagen den 31 januari 2023 kl. 15.00.

Ansökningar för konferensstöd och publiceringsstöd kan skickas in fortlöpande till och med 29 november 2024 kl. 15.00. Beslut fattas fyra gånger per år: i mars, juni, september och december. Deadlines att skicka in ansökningar inför respektive beslut är: 29 februari, 31 maj, 31 augusti och 29 november 2024.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2024 hålls måndagen den 27 november 2023 kl. 09.00-11.00 digitalt. Mötet hålls på engelska. Mer information kommer på webbplatsen.

Stiftelsen stödjer 17 forskningsprojekt om Östersjöregionen och Östeuropa

Östersjöstiftelsens styrelse har vid möte den 11 oktober 2023 fattat beslut om vilka ansökningar som får medel i årets utlysningar av medel till forskningsprojekt. Beredningsarbetet i stiftelsens olika bedömarpaneler har resulterat i rekommendationer till stiftelsens styrelse som nu har beslutat att bevilja sammanlagt 96,5 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt.

Två- och treåriga projekt

Projektstöd kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat 11 projektansökningar i årets ansökningsomgång.

ProjekttitelProjektledareInstitutionBeviljat belopp
Crimes and socio-economic development in the Baltic Sea Region and Eastern Europe in comparative perspectiveMarcus BoxInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 717 000 kr
Networked misogyny in Sweden, Germany and Russia: articulations, intersections and transnational flowsMaria BrockInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola5 864 000 kr
In the Shadows of War: Belonging, Identities, and Hierarchies in Intra-regional Migration in Central and Eastern Europe after Russia’s Invasion of UkraineFlorence FröhligInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola5 795 000 kr
Crafts crossing the Baltic: development and transmission of osseous technologies in the Baltic Sea region c. 9500–3000 BCESara GummessonInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola5 999 000 kr
Ukraine and the Global Nuclear Order: an Environmental and Technological HistoryTatiana KasperskiInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola3 872 000 kr
Culturally adapted behavioral interventions for promoting residential energy conservation in the Baltic Sea regionAndrius KažukauskasInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 992 000 kr
Gender and Expert Knowledge. A Study of Migration and Integration Policies in Germany, Poland and SwedenTeresa KulawikInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola6 000 000 kr
Artrepreneneurs on the Edge Between Artistic Autonomy and Marketization: Organizing Creative Practice in the Baltic Sea Region (ArtR)Ann-Sofie Köping OlssonInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 999 000 kr
From a “Sea of Peace” to a “NATO lake”? A feminist security analysis of island militarisation in the Baltic SeaSanna StrandInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola5 747 000 kr
The benevolent patriarch? How crises reveal early modern households’ labour organisation and the reach of patriarchal care across the Baltic Sea, 1723–1809Carolina UppenbergInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola3 574 000 kr
#SolidarityWithPolishWomen: Transnational Abortion Activism in Eastern Europe and the Baltic Sea RegionKatarzyna WojnickaInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola4 773 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade projekt.

Postdok-projekt

Postdok-projekt är stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80–100 procent av heltidstjänst/år. Stiftelsen har beviljat 5 ansökningar om postdok-projekt i årets ansökningsomgång.

ProjekttitelProjektledareInstitutionBeviljat belopp
Lawyer’s practical knowledge of children’s rights principles towards sustainable society – Experiences of Sweden and SerbiaMilena BanicInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola2 773 000 kr
The Other Victims of Auschwitz: The Murder of Sick Prisoners in Upper Silesian Forced Labour Camps for JewsSusanne BarthInstitutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola2 606 000 kr
Music and Sustainability as Affective Assemblage: The Baltic Sea Festival and its Engagement with Scientific Research on Environmental Sustainability of the Baltic Sea RegionElin KanhovInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola2 790 000 kr
Waterfront visions: Baltic and Black Sea urbanism after postsocialismVassilis KitsosInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola2 550 000 kr
Marxism as an Event in Philosophy: Slovenian and Yugoslav readings of Marx between 1960–1990Lea KuharInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola2 852 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade postdok-projekt.

Storprojekt

Storprojekt är stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Inom ramen för ett storprojekt kan medel sökas till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat en storprojektansökan i årets ansökningsomgång.

ProjekttitelProjektledareInstitutionBeviljat belopp
Experimenting with Traditions: The Life and Afterlife of 20th Century Jewish Intellectual Culture in the Baltic Sea RegionUlrika BjörkInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola23 606 000 kr

Läs en sammanfattning av det beviljade storprojektet.


Bedömningarna har genomförts av särskilda bedömarpaneler med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden, och för storprojekten även intervjuer med forskargrupper, som underlag. Östersjöstiftelsens styrelse har följt panelernas rekommendationer.

Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2024.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

I stiftelsens projektdatabas presenteras beviljade forskningsprojekt och forskarnätverk. När projekten och nätverken har avslutat sin verksamhet läggs även slutredovisningar ut i projektdatabasen. För varje projekt finns listat vilka publikationer som projektet har resulterat i. Det mesta av det som stiftelsen finansierar publiceras öppet tillgängligt.


Beviljade ansökningar om konferens- och publiceringsstöd

Vid sammanträden den 7 juni och 8 september 2023 beviljade Östersjöstiftelsen 230 000 kr till tre ansökningar om stöd för att anordna konferenser och 7 000 kr till en ansökan om stöd till publicering. Medlen kan användas under ett år från och med beslutsdatumet.

Stöd för att anordna konferenser syftar till att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet.

Stöd till publicering möjliggör för forskare som har haft ett tidigare forskningsprojekt finansierat av Östersjöstiftelsen att publicera forskningsresultat efter projektslut. Stödformen kan sökas även i samband med konferensstöd.

TitelProjektledareInstitutionStödformBeviljat belopp
Key challenges to sustainability on small islands in the Baltic and Eastern European contextPaulina RytkönenInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskolaStöd för att anordna konferenser92 000 kr
NordAnd16 – Nordic Languages as a Second LanguageZoe NikolaidouInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskolaStöd för att anordna konferenser44 000 kr
Secure Horizons: Ukraine’s Peace and Infosecurity ConfluenceNicholas AylottInstitutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskolaStöd för att anordna konferenser94 000 kr
From a ’Black City’ to a Paradisical Garden: Villa Petrolea and the Metamorphoses of the Oil-Fevered BakuIrina SeitsInstitutionen för kultur och lärande, Södertörns högskolaStöd till publicering7 000 kr

Östersjöstiftelsen, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur samt verksamhet som utvecklar dessa områden vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsens stöd ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och kan omfatta alla discipliner. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt med enskilda forskare och forskargrupper efter ansökan i årliga utlysningar och stödjer också verksamhet vid Södertörns högskola efter årlig ansökan från högskolan.

Utlysningar 2024

2024 kommer Östersjöstiftelsen utlysa följande stödformer:

 • två- och treåriga projekt
 • postdok-projekt
 • forskarnätverk
 • stöd för att anordna konferenser
 • stöd till publicering.

Storprojekt utlyses vartannat år. Utlysningen gör uppehåll 2024 och utlyses nästa gång 2025.

Utlysningarna för projekt, postdok och forskarnätverk öppnar måndagen den 8 januari 2024 kl. 9.00 och sista ansökningsdag är onsdagen den 31 januari 2024 kl. 15.00.

Konferens- och publiceringsstöd kan sökas fortlöpande mellan 8 januari och 29 november 2024. Beslut fattas fyra gånger per år: i mars, juni, september och december.

Nya anvisningar för ansökan 2024 läggs ut på stiftelsens webbplats i oktober.

Ett informationsmöte inför ansökan 2024 hålls digitalt den 27 november 2023 kl. 09.00. Mötet kommer att hållas på engelska. Mer information kommer att läggas ut på webbplatsen i god tid innan mötet.

Professor Peter Hedström har utsetts till ordförande för Östersjöstiftelsen

Peter Hedström har utsetts till Östersjöstiftelsens ordförande fr.o.m. 7 juli 2023. Han är för närvarande professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och Senior Research Fellow vid Nuffield College i Oxford.

Professor Peter Hedström

Peter Hedström erhöll sin doktorsexamen i sociologi från Harvard och har tidigare bl.a. varit professor vid Stockholms universitet och University of Oxford. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vitterhetsakademien och har tidigare varit ledamot av Vetenskapsrådets och STINT:s styrelser. Han var grundare av Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet och har varit VD för Institutet för framtidsstudier.

”Jag känner mig mycket hedrad över uppdraget” säger Peter Hedström. ”Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning att se till att de omfattande medel som Östersjöstiftelsen förfogar över används så klokt som möjligt. Personligen hoppas jag att stiftelsen framförallt kommer att inrikta sig mot att stärka fri, forskarinitierad forskning gällande Östersjö- och Östeuropaområdet för att därigenom driva fram forskning med så stor internationell lyskraft som möjligt,” understryker han.

Beviljade medel till forskarnätverk och konferenser 2023

Östersjöstiftelsens styrelse har den 18 april 2023 fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i årets utlysning. Stiftelsen har beviljat 443 000 kronor till tre forskarnätverk. Nätverkens finansiering omfattar ett år och har startdatum 1 september 2023.

Den 21 mars 2023 beviljade Östersjöstiftelsen 818 014 kr till tre ansökningar om stöd för att anordna konferenser. Medlen kan användas under ett år från och med beslutsdatumet.

Beviljade ansökningar om forskarnätverk

ProjekttitelProjektledareMedelsförvaltareBeviljat belopp
UniSus: The role of universities in sustainable development. Collaboration, academic freedom and cross-sectoral contributionsPeter DobersSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper143 000 kr
Mapping key challenges to sustainability on islands in the Baltic Sea and Eastern EuropePaulina RytkönenSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper150 000 kr
HSUD-DRNI: Practices of Decolonisation and the Rise of New Imperialisms in the Uses of Heritage and Sustainable Urban DevelopmentIrina SeitsSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande                       150 000 kr

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska vara forskningsinitierande och syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk.

Beviljade ansökningar om stöd för att anordna konferenser

ProjekttitelProjektledareMedelsförvaltareBeviljat belopp
The Political Representation and Participation of Migrants and Ethnic Minorities: Eastern Europe in a Broader ContextJoakim EkmanSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper213 030 kr
Decolonisation of Memory in the former Soviet spacesYuliya YurchukSödertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier277 141 kr
How to Be Prepared? Governance for Societal Resilience in the Baltic Sea Region and Eastern EuropeOleksandra KeudelSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper327 843 kr

Stöd för att anordna konferenser syftar till att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bidra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet.

Enkätundersökning om öppen tillgång

Vetenskapsrådet har tagit initiativ till att undersöka vad forskare tycker om publicering med öppen tillgång. Östersjöstiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond medverkar i undersökningen. Enkäten är indelad i två delar: en som handlar om öppen tillgång till publikationer och en om öppen tillgång till forskningsdata.

För Östersjöstiftelsen är det intressant att få kunskap om hur forskare med finansiering från stiftelsen ser på frågor rörande öppen tillgång. Undersökningen kontrollerar inte huruvida forskare följer finansiärers villkor. Enkätsvaren kommer enbart att redovisas i aggregerad form.

Förlängt sista ansökningsdatum till 3 februari kl. 15.00

Östersjöstiftelsen förlänger sista ansökningsdatum till fredag den 3 februari 2023 kl. 15.00 inom årets utlysningar för stödformerna:

 • Två- och treåriga projekt, steg 1
 • Postdok-projekt, steg 1
 • Storprojekt
 • Forskarnätverk.

Anledningen till förlängning av sista ansökningsdatum är tillfälligt problem med stiftelsens ansökningssystem den 23–24 januari 2023.

Årets utlysningar är öppna

Ansök om medel via stiftelsens ansökningssystem Apply. Se mer information under För forskare.

UtlysningSista ansöknings-datumBeskedSista ansöknings-datum i steg 2Beslut
Två- och treåriga projektSteg 1: 1 februari 2023 kl. 15.00Steg 1:
mars 2023
Steg 2: 26 april 2023 kl. 15.0011 oktober 2023
Postdok-projektSteg 1: 1 februari 2023 kl. 15.00Steg 1:
mars 2023
Steg 2: 26 april 2023 kl. 15.0011 oktober 2023
Storprojekt1 februari 2023
kl. 15.00
18 april 202311 oktober 2023
Forskarnätverk1 februari 2023
kl. 15.00
18 april 2023
Stöd för att anordna konferenser30 november 2023 kl. 15.00första veckan i mars, juni, september och december 2023
Stöd till publicering30 november 2023 kl. 15.00första veckan i mars, juni, september och december 2023

Årets beviljade medel från Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen har under 2022 beviljat totalt knappt 254 miljoner kronor till forskning, forskarutbildning och infrastruktur med fokus på Östersjöregionen och Östeuropa.

100 miljoner kronor har beviljats till nya forskningsprojekt med start 2023.

Stiftelsen har också beviljat knappt 130 miljoner kronor till verksamheter nästa år vid Södertörns högskola efter ansökan från rektor för högskolan. Bland de beviljade medlen är knappt 52 miljoner kronor till forskarskolan Baltic and East European Graduate School, BEEGS. Östersjö- och Östeuropaprogrammet för professorer och biträdande lektorer har beviljats 30 miljoner kronor och forskningsinstitutet Centre for Baltic and East European Studies, CBEES, drygt 21 miljoner kronor. Därutöver ges medel till bland annat laboratorier, högskolans bibliotek, tidskriften Baltic Worlds, till publikationer och till särskilda kommunikationsinsatser för att synliggöra Östersjö- och Östeuropaforskningen vid Södertörns högskola.

Östersjöstiftelsens stödprogram för utsatta forskare har under året utvidgats för att ta emot ukrainska forskare vid Södertörns högskola. Stiftelsen har hittills beviljat knappt 24 miljoner kronor till programmet.

Medel beviljade av Östersjöstiftelsen 2022

Medel till Södertörns högskolas verksamhet129 161 000 kr
Nya forskningsprojekt100 363 000 kr
Forskarnätverk324 000 kr
Stödprogram för utsatta forskare23 960 000 kr
Totalt253 808 000 kr

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Välkommen till informationsmöte inför utlysningar 2023

Onsdagen den 30 november 2021 kl. 9.00 till senast 11.00 ordnar Östersjöstiftelsen ett informationsmöte inför utlysningar 2023. Mötet äger rum på Teams och det hålls på engelska. Medverkar gör Östersjöstiftelsens kansli och ledamöter från stiftelsens forskningsdelegation och bedömarpaneler.

Anmäl ditt deltagande senast den 25 november 2022 till ulrika.mansson@ostersjostiftelsen.se.

Program

 • Välkommen och information om stiftelsen
 • Stödformer 2023
  • Översikt
  • Två- och treåriga projekt
  • Postdok-projekt
  • Storprojekt
  • Forskarnätverk
  • Stöd för att anordna konferenser
  • Stöd till publicering
 • Hur går bedömningen av ansökningar till?
 • Hur skriver man en bra ansökan? Några tips på vägen
 • Frågestund

På stiftelsens webbplats hittar du all information inför ansökan. Här finns anvisningar, en översikt över stödformerna, information om vilka stödformer du är behörig att söka, frågor och svar, och en beskrivning av vad som avses med forskningens relevans för Östersjö- och Östeuropaområdet.

Varmt välkommen!

Nu finns anvisningar för ansökningar 2023

Anvisningarna gäller samma fyra stödformer som utlystes under 2022 (två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt, forskarnätverk) samt två nya stödformer: stöd att anordna konferenser och stöd till publicering.

Anvisningarna är separata för respektive stödform. Anvisningarna, en översikt över stödformerna, frågor och svar samt en tabell över vem som kan söka vilken stödform finns på såväl svenska som engelska. Se För forskare.

Nya stödformer

Stöd att anordna konferenser för kunskapsutbyte

Medel kan sökas för att anordna konferenser med tydlig Östersjö- och Östeuroparelevans. Syftet är att främja internationalisering och kunskapsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt att bi­dra till spridning av forskning om Östersjö- och Östeuropaområdet.
Utlysningen är öppen för forskare inom och utanför Sverige. Söder­törns högskola ska vara medelsförvaltare för ett beviljat stöd att anordna en konferens.

Stöd till publicering om du har ett avslutat projekt

Forskare som har haft ett forskningsprojekt finansierat av Östersjö­stiftelsen har möjlighet att, inom tre år efter slutredovisat två- eller treårigt projekt, postdok-projekt eller storprojekt, söka stöd till publi­cering av forskningsresultat från projektet.
Svenskt lärosäte ska vara medelsförvaltare för ett beviljat publice­ringsstöd.

Viktiga ändringar i stödformer

Observera att utlysningen av medel till storprojekt efter ansökningsomgång 2023 gör uppehåll år 2024. Stödformen kommer därefter att utlysas vartannat år.

Postdok-projekt kan även sökas av doktorander som inte har erhållit sin doktorsexamen vid sista ansökningsdatum. Doktoranden måste dock ha en doktorsexamen innan projektperiodens start (senast 2023-12-31). Ifall projektet beviljas och projektledaren inte har doktorsexamen innan projektperiodens start kan anslaget inte användas.

Viktiga datum

Alla utlysningar öppnar måndagen den 9 januari 2023 kl. 9.00.

Sista ansökningsdag för två- och treåriga projekt och postdok-projekt steg 1, samt för storprojekt och forskarnätverk är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 15.00.

Ansökningar för konferensstöd och publiceringsstöd kan skickas in fortlöpande till och med 30 november 2023 kl. 15.00.

Informationsmöte

Informationsmöte inför ansökan 2023 hålls onsdagen den 30 november 2022 kl. 09.00 till senast 11.00 på Zoom. Mötet hålls på engelska. Mer information kommer på webbplatsen.

Stiftelsen stärker forskningen om Östersjöregionen och Östeuropa och beviljar 100 miljoner i projektstöd

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar som får anslag i årets utlysning av anslag till forskningsprojekt.  

–Östersjöstiftelsen har tagit emot många ansökningar om forskningsprojekt av hög kvalitet, säger stiftelsens forskningsdirektör Britta Lövgren. Beredningsarbetet i stiftelsens olika bedömarpaneler har resulterat i rekommendationer till stiftelsens styrelse som nu har beslutat att bevilja sammanlagt 100 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt.

Postdok-projekt

Postdok-projekt är stöd till en enskild forskare som nyligen har erhållit sin doktorsexamen. Projektperioden är två år och lönemedlen kan omfatta 80–100 procent av heltidstjänst/år. Stiftelsen har beviljat 4 ansökningar om postdok-projekt i årets ansökningsomgång.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Camilla LarssonSerious and with Poetic Powers: Polish Art Exhibited in Sweden from the Cold War Period up until TodaySödertörns högskola, Institution för kultur och lärande2 220 000 kr
Anna-Karin SelbergIndustry of lies: How lies are transformed into reality in a Russian “troll-farm”Södertörns högskola, Institution för kultur och lärande2 685 000 kr
Ralph TafonClimate justice? Democracy, equity, capability, and power in Just Transition practice.Södertörns högskola, Institution för naturvetenskap, miljö och teknik3 100 000 kr
Fredrik ValdesonLanguage contact and language change in the Baltic Sea Region: The use of ditransitive verbs and the prepositions till and åt in Sweden Swedish and Finland SwedishSödertörns högskola, Institution för kultur och lärande2 657 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade postdok-projekt.

Två- och treåriga projekt

Projektstöd kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Projektperioden är två eller tre år och anslagsbeloppet är maximalt 2 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat 12 projektansökningar i årets ansökningsomgång.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Alireza BehtouiSchool Dropout and the Post-Dropout Trajectories of Young People in Sweden and Finland: A Longitudinal, Multi-Method Comparative StudySödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper5 874 000 kr
Caroline HasselgrenA matter of transition? Working life trajectories and retirement behavior in post-socialist contexts across Central and Eastern EuropeSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper5 979 000 kr
Ekaterina KalininaSustainable Urban Development: Agency, Networks and Communication in uncertain timesSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 968 000 kr
Tora LaneWriting and Thinking at the Margins: A Philosophical Strategy to Resist Totalitarianism in Post-War Eastern EuropeSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 810 000 kr
Lars LundgrenA Sea of Data: Mediated temporalities of the Baltic SeaSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 917 000 kr
Daniel LövgrenOrganizing REKO: The Viability of a Local Food System in Finland, Sweden & LatviaSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper5 651 000 kr
Katarina MattssonCruising the Baltic Sea: Nation, Gender and Sexuality in pleasure-based ferry traffic between Finland, Åland and SwedenSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 990 000 kr
Linn SandbergImagining Queer Aging Futures: a study of LGBTQ aging in Estonia, Poland and SwedenSödertörns högskola, Institutionen för kultur och lärande5 986 000 kr
Thomas SedeliusSemi-Presidential Shifts in the Shadow of Russia: Executive Power and Party Behavior in Armenia, Georgia, and UkraineSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper5 641 000 kr
Liudmila VoronovaThe future of visual journalism in Finland, Russia, and Sweden. Working with photographs as visual truthsSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper5 772 000 kr
Yuliya YurchukFrom Sweden with love: circulation and interpretation of Ellen Key’s ideas about sexuality, love, motherhood, and education in the late Russian Empire and the early Soviet Union (1890-1930)Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier4 025 000 kr
Francesco ZavattiStrategies for Survival of Displaced Fascists: The Romanian Legionaries in the Western Hemisphere, 1945-1965Södertörns högskola, Institutionen för historia och samtidsstudier2 632 000 kr

Läs sammanfattningar av beviljade projekt.

Storprojekt

Storprojekt är stöd till en forskargrupp bestående av minst fyra forskare, med en gemensam och väl sammanhållen forskningsuppgift. Storprojekt syftar till samarbeten över ämnes-, lärosätes- och nationsgränser och till att ge forskare möjlighet att skapa en forskargrupp verksam på lång sikt. Inom ramen för ett storprojekt kan medel sökas till postdoktorer och doktorander. Projektperioden är fyra till fem år och anslagsbeloppet är maximalt 5 miljoner kronor per år. Stiftelsen har beviljat en storprojektansökan i årets ansökningsomgång.

ProjektledareProjekttitelInstitutionBeviljat belopp
Dominika V. PolanskaSustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and SwedenSödertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper24 456 000 kr

Läs en sammanfattning av det beviljade storprojektet.


Bedömningarna har genomförts av särskilda bedömarpaneler med ansökningar och externa sakkunnigutlåtanden, och för storprojekten även intervjuer med forskargrupper, som underlag. Östersjöstiftelsens styrelse har följt panelernas rekommendationer.

Forskningsprojekten påbörjas från och med januari 2023.

Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

I stiftelsens projektdatabas presenteras beviljade forskningsprojekt och forskarnätverk. När projekten och nätverken har avslutat sin verksamhet läggs även slutredovisningar ut i projektdatabasen. För varje projekt finns listat vilka publikationer som projektet har resulterat i. Det mesta av det som stiftelsen finansierar publiceras öppet tillgängligt.

Östersjöstiftelsen, Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, stödjer forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur samt verksamhet som utvecklar dessa områden vid Södertörns högskola. Östersjöstiftelsens stöd ska ha anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa och kan omfatta alla discipliner. Stiftelsen stödjer forskningsprojekt med enskilda forskare och forskargrupper efter ansökan i årliga utlysningar och stödjer också verksamhet vid Södertörns högskola efter årlig ansökan från högskolan.

Utlysningar 2023

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2022: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt och forskarnätverk.

En nyhet för postdok-utlysningen är att stödformen även kan sökas av doktorander som inte har erhållit sin doktorsexamen vid sista ansökningsdatum. Doktoranden måste dock ha en doktorsexamen innan anslagsperiodens start (senast 2023-12-31). Ifall projektet beviljas och projektledaren inte har doktorsexamen innan anslagsperiodens start kan anslaget inte användas.

I de nya anvisningarna utökas informationen om etikprövning. Varje ansökan ska enligt de reviderade anvisningarna innehålla en beskrivning och motivering av de etiska övervägandena.

Instruktioner till ansökningssystemet inkluderas i anvisningarna för respektive stödform.

Utlysningarna öppnar måndagen den 9 januari 2023 kl. 9.00 och sista ansökningsdag är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 15.00.

Nya anvisningar för ansökan 2023 läggs ut på stiftelsens webbplats i oktober.

Ett informationsmöte inför ansökan 2023 hålls digitalt onsdagen den 30 november 2022 kl. 09.00. Mötet kommer att hållas på engelska. Mer information kommer på webbplatsen.

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i årets utlysning. Stiftelsen har beviljat 324 000 kronor till fyra forskarnätverk.

En särskild bedömarpanel har bedömt ansökningarna och lämnat en rekommendation om beslut till Östersjöstiftelsens styrelse. Styrelsen har följt rekommendationen. Nätverkens finansiering omfattar ett år och har startdatum 1 september 2022. Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Beviljade ansökningar om forskarnätverk, 2022-04-20

ProjektledareProjekttitelAnslagsförvaltareBeviljat belopp
Robert LecusayTransforming Early Childhood Education and Care in the Baltic and Eastern European Region: Revitalizing pedagogical perspectives from Serbian, Finnish and Swedish Scholarship and Practice in the Field.Södertörns högskola, lärarutbildningen78 000 kr
Björn HasslerMapping key challenges to sustainability transitions in agriculture and food production in Armenia and beyondSödertörns högskola, institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik106 000 kr
Ulrika BjörkExperimenting with tradition – early 20th century East-European Jewish and German dialogues as a source of philosophical modernitySödertörns högskola, institutionen för kultur och lärande82 000 kr
Ann WernerContemporary post-Soviet popular music: Politics and aestheticsSödertörns högskola, institutionen för kultur och lärande58 000 kr

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år. Läs mer om forskarnätverk här.

Stödprogram för forskare i behov av skydd

Östersjöstiftelsen fattade under hösten 2021 ett beslut om att inrätta ett stödprogram för riskutsatta forskare med placering vid Södertörns högskola.

Som en konsekvens av det ryska anfallet på Ukraina den 24 februari 2022 och de efterföljande krigshandlingarna har stiftelsen beslutat att temporärt utöka programmet till att snarast omfatta sex personer.

Programmet finansieras av Östersjöstiftelsen och akademikerna erbjuds en anställning vid Södertörns högskola. Målet är att de ska kunna fortsätta verka som forskare och lärare inom sitt område.

Stiftelsen och högskolan undersöker samtidigt gemensamt möjligheterna för att kunna utöka programmet till att även omfatta forskarstuderande.

Stiftelsen och högskolan undersöker även andra möjligheter till stöd för forskare från Ukraina.

Östersjöstiftelsen följer och agerar på utvecklingen i Ukraina

Regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör samt att inga nya kontakter initieras. Östersjöstiftelsen har inga institutionella samarbeten i Ryssland eller Belarus och kommer inte att finansiera forskningssamarbeten med kopplingar till ryska eller belarusiska staten.

Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola samverkar om hantering av verksamhet som påverkas av denna uppmaning samt undersöker möjligheter till stöd för forskare från Ukraina.

Följande gäller för:

Pågående forskningsprojekt

Medel från Östersjöstiftelsen får inte föras över till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Om ett pågående projekt inte kan genomföras enligt plan under nuvarande omständigheter rekommenderas projektledaren att kontakta stiftelsen och skicka en ansökan om ändring i projektet inklusive en uppdaterad projektplan till stiftelsen.

Nya forskningsprojekt

Det vilar ett ansvar på anslagsförvaltaren att göra en bedömning av om ny finansiering av samarbeten är i linje med regeringens riktlinjer. Vid eventuell ny finansiering av forskningsprojekt med koppling till ryska eller belarusiska forskare kommer Östersjöstiftelsen att göra en bedömning i enlighet med regeringens riktlinjer i varje enskilt fall. Finansiering från Östersjöstiftelsen får inte vidareförmedlas till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Bedömning av ansökningar

Östersjöstiftelsen kommer inte att anlita externa sakkunniga som har sin anställning vid statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Med anledning av invasionen av Ukraina

Östersjöstiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Stiftelsen stödjer därmed forskare från denna region, från Ukraina, från Ryssland, men också från många andra länder i regionen. Stiftelsen stödjer också forskningsprojekt som berör Ukraina. Exempel på forskningsprojekt återfinns i stiftelsens projektdatabas, men har också samlats i listan nedan.

Stiftelsen delar Södertörns högskolas djupa oro över den situation som universitet och forskare i Ukraina och Östeuropa befinner sig i efter Rysslands invasion av Ukraina. Stiftelsen avser att finna vägar att stödja en fortsatt fri forskning, forskarutbyte och universitetens självständiga utveckling i Ukraina och Östeuropa.

Ryssland måste omedelbart upphöra med alla krigshandlingar som nu plågar det ukrainska folket. Denna aggression mot en självständig nation bryter både mot internationell rätt och den mänskliga samvarons grundläggande moralkodex.

Forskningsprojekt om Ukraina

ProjekttitelProjektledareProjekttypStartår
Authoritarian Policy Transfer in Post-Soviet StatesOlena Podolianprojekt2022
To Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939Julia Malitskaprojekt2022
Student mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies and assets among Belarusian and Ukrainian studentsMette Ginnerskov-Dahlbergpostdokprojekt2021
Connecting soldiers: Media ecologies and materialities on the East Ukrainian frontlineRoman Horbykpostdokprojekt2020
Reproducing (In)Justice: Towards a theory of relational reproductive justice of surrogacy in Baltic, Central and Eastern EuropeJenny Gunnarsson Payneprojekt2018
Religion and Politics in Ukraine: The Influence of Churches and Religious Traditions in Formation of Collective MemoryYulia Yurchukprojekt2017
Propaganda and management of information in the Ukraine-Russia conflict: From nation branding to information warPer Ståhlbergprojekt2016
Fish in Water? Surveillance in Post-Communist SocietiesOla Svenoniusprojekt2013
Nation brandingGöran Bolinprojekt2013
The Roma Genocide in Ukraine 1941-44: History, memories and representationsPiotr Wawrzeniukprojekt2012
Health and Population Developments in Eastern Europe in the Conditions of Economic CrisisIlkka Henrik Mäkinenprojekt2011
East Meets West: Charismatic Christianity and Western Missions in Soviet Union, Russia and Ukraine Gunilla Gunnerprojekt2008
Swedish colonies in UkraineDavid Gauntprojekt2007
Coping with economic hardship in Lithuania, Sweden, and Ukraine. A comparative study of the effect of the means-tested benefits on the well being of the welfare recipientsJolanta Aidukaiteprojekt2006
Agrar förändring och ideologisk formering – kooperation och medborgarskap i Östersjöområdet 1880–1939Anu Mai Kõllprojekt2006
Stater och marknader i transition: finansmarknadsutveckling i perspektivMikael Olssonprojekt2005
Multietnicitet, mångspråkighet och kulturell mångfald i Polen och Ukraina. Den polska och ukrainska intelligentians diskurser, 1945–2005Janusz Korekprojekt2003
Religious and ethnic toleranceDavid Gauntprojekt1999
Institutionalising Democracy: A Study of City Regions in Poland and UkraineMartin Åbergprojekt1998
Svanarna – Livsformer i förorter till större städer i ÖstersjöländerKarl-Olov Arnstbergprojekt1998