Alla inlägg av Zofia Makowska

Utlysningar 2023

Nästa år kommer Östersjöstiftelsen utlysa samma fyra stödformer som under 2022: två- och treåriga projekt, postdok-projekt, storprojekt och forskarnätverk.

En nyhet för postdok-utlysningen är att stödformen även kan sökas av doktorander som inte har erhållit sin doktorsexamen vid sista ansökningsdatum. Doktoranden måste dock ha en doktorsexamen innan anslagsperiodens start (senast 2023-12-31). Ifall projektet beviljas och projektledaren inte har doktorsexamen innan anslagsperiodens start kan anslaget inte användas.

I de nya anvisningarna utökas informationen om etikprövning. Varje ansökan ska enligt de reviderade anvisningarna innehålla en beskrivning och motivering av de etiska övervägandena.

Instruktioner till ansökningssystemet inkluderas i anvisningarna för respektive stödform.

Utlysningarna öppnar måndagen den 9 januari 2023 kl. 9.00 och sista ansökningsdag är onsdagen den 1 februari 2023 kl. 15.00.

Nya anvisningar för ansökan 2023 läggs ut på stiftelsens webbplats i oktober.

Ett informationsmöte inför ansökan 2023 hålls digitalt onsdagen den 30 november 2022 kl. 09.00. Mötet kommer att hållas på engelska. Mer information kommer på webbplatsen.

Östersjöstiftelsen har fattat beslut om ansökningar om forskarnätverk

Östersjöstiftelsens styrelse har idag fattat beslut om vilka ansökningar om forskarnätverk som får anslag i årets utlysning. Stiftelsen har beviljat 324 000 kronor till fyra forskarnätverk.

En särskild bedömarpanel har bedömt ansökningarna och lämnat en rekommendation om beslut till Östersjöstiftelsens styrelse. Styrelsen har följt rekommendationen. Nätverkens finansiering omfattar ett år och har startdatum 1 september 2022. Besked om stiftelsens beslut skickas till de sökande per e-post.

Beviljade ansökningar om forskarnätverk, 2022-04-20

ProjektledareProjekttitelAnslagsförvaltareBeviljat belopp
Robert LecusayTransforming Early Childhood Education and Care in the Baltic and Eastern European Region: Revitalizing pedagogical perspectives from Serbian, Finnish and Swedish Scholarship and Practice in the Field.Södertörns högskola, lärarutbildningen78 000 kr
Björn HasslerMapping key challenges to sustainability transitions in agriculture and food production in Armenia and beyondSödertörns högskola, institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik106 000 kr
Ulrika BjörkExperimenting with tradition – early 20th century East-European Jewish and German dialogues as a source of philosophical modernitySödertörns högskola, institutionen för kultur och lärande82 000 kr
Ann WernerContemporary post-Soviet popular music: Politics and aestheticsSödertörns högskola, institutionen för kultur och lärande58 000 kr

Forskarnätverk är stöd till att antingen skapa eller upprätthålla redan etablerade nätverk mellan forskare. Nätverken ska syfta till att bidra till kommande forskning genom vetenskapliga möten och kontakter där forskare kan definiera, avgränsa och formulera forskningsidéer som i förlängningen kan leda fram till ansökningar om forskningsmedel. Omfattningen i medel är maximalt 150 000 kronor per nätverk för maximalt ett år. Läs mer om forskarnätverk här.

Stödprogram för forskare i behov av skydd

Östersjöstiftelsen fattade under hösten 2021 ett beslut om att inrätta ett stödprogram för riskutsatta forskare med placering vid Södertörns högskola.

Som en konsekvens av det ryska anfallet på Ukraina den 24 februari 2022 och de efterföljande krigshandlingarna har stiftelsen beslutat att temporärt utöka programmet till att snarast omfatta sex personer.

Programmet finansieras av Östersjöstiftelsen och akademikerna erbjuds en anställning vid Södertörns högskola. Målet är att de ska kunna fortsätta verka som forskare och lärare inom sitt område.

Stiftelsen och högskolan undersöker samtidigt gemensamt möjligheterna för att kunna utöka programmet till att även omfatta forskarstuderande.

Stiftelsen och högskolan undersöker även andra möjligheter till stöd för forskare från Ukraina.

Östersjöstiftelsen följer och agerar på utvecklingen i Ukraina

Regeringen uppmanar lärosäten och forskningsfinansiärer att se till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphör samt att inga nya kontakter initieras. Östersjöstiftelsen har inga institutionella samarbeten i Ryssland eller Belarus och kommer inte att finansiera forskningssamarbeten med kopplingar till ryska eller belarusiska staten.

Östersjöstiftelsen och Södertörns högskola samverkar om hantering av verksamhet som påverkas av denna uppmaning samt undersöker möjligheter till stöd för forskare från Ukraina.

Följande gäller för:

Pågående forskningsprojekt

Medel från Östersjöstiftelsen får inte föras över till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Om ett pågående projekt inte kan genomföras enligt plan under nuvarande omständigheter rekommenderas projektledaren att kontakta stiftelsen och skicka en ansökan om ändring i projektet inklusive en uppdaterad projektplan till stiftelsen.

Nya forskningsprojekt

Det vilar ett ansvar på anslagsförvaltaren att göra en bedömning av om ny finansiering av samarbeten är i linje med regeringens riktlinjer. Vid eventuell ny finansiering av forskningsprojekt med koppling till ryska eller belarusiska forskare kommer Östersjöstiftelsen att göra en bedömning i enlighet med regeringens riktlinjer i varje enskilt fall. Finansiering från Östersjöstiftelsen får inte vidareförmedlas till statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Bedömning av ansökningar

Östersjöstiftelsen kommer inte att anlita externa sakkunniga som har sin anställning vid statliga institutioner i Ryssland eller Belarus.

Med anledning av invasionen av Ukraina

Östersjöstiftelsens uppgift är att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa. Stiftelsen stödjer därmed forskare från denna region, från Ukraina, från Ryssland, men också från många andra länder i regionen. Stiftelsen stödjer också forskningsprojekt som berör Ukraina. Exempel på forskningsprojekt återfinns i stiftelsens projektdatabas, men har också samlats i listan nedan.

Stiftelsen delar Södertörns högskolas djupa oro över den situation som universitet och forskare i Ukraina och Östeuropa befinner sig i efter Rysslands invasion av Ukraina. Stiftelsen avser att finna vägar att stödja en fortsatt fri forskning, forskarutbyte och universitetens självständiga utveckling i Ukraina och Östeuropa.

Ryssland måste omedelbart upphöra med alla krigshandlingar som nu plågar det ukrainska folket. Denna aggression mot en självständig nation bryter både mot internationell rätt och den mänskliga samvarons grundläggande moralkodex.

Forskningsprojekt om Ukraina

ProjekttitelProjektledareProjekttypStartår
Authoritarian Policy Transfer in Post-Soviet StatesOlena Podolianprojekt2022
To Eat or Not to Eat? Human Health, Scientific Knowledge, and the Biopolitics of Meat in Eastern Europe, 1860s–1939Julia Malitskaprojekt2022
Student mobility at the crossroads of Western and Eastern Europe – aspirations, strategies and assets among Belarusian and Ukrainian studentsMette Ginnerskov-Dahlbergpostdokprojekt2021
Connecting soldiers: Media ecologies and materialities on the East Ukrainian frontlineRoman Horbykpostdokprojekt2020
Reproducing (In)Justice: Towards a theory of relational reproductive justice of surrogacy in Baltic, Central and Eastern EuropeJenny Gunnarsson Payneprojekt2018
Religion and Politics in Ukraine: The Influence of Churches and Religious Traditions in Formation of Collective MemoryYulia Yurchukprojekt2017
Propaganda and management of information in the Ukraine-Russia conflict: From nation branding to information warPer Ståhlbergprojekt2016
Fish in Water? Surveillance in Post-Communist SocietiesOla Svenoniusprojekt2013
Nation brandingGöran Bolinprojekt2013
The Roma Genocide in Ukraine 1941-44: History, memories and representationsPiotr Wawrzeniukprojekt2012
Health and Population Developments in Eastern Europe in the Conditions of Economic CrisisIlkka Henrik Mäkinenprojekt2011
East Meets West: Charismatic Christianity and Western Missions in Soviet Union, Russia and Ukraine Gunilla Gunnerprojekt2008
Swedish colonies in UkraineDavid Gauntprojekt2007
Coping with economic hardship in Lithuania, Sweden, and Ukraine. A comparative study of the effect of the means-tested benefits on the well being of the welfare recipientsJolanta Aidukaiteprojekt2006
Agrar förändring och ideologisk formering – kooperation och medborgarskap i Östersjöområdet 1880–1939Anu Mai Kõllprojekt2006
Stater och marknader i transition: finansmarknadsutveckling i perspektivMikael Olssonprojekt2005
Multietnicitet, mångspråkighet och kulturell mångfald i Polen och Ukraina. Den polska och ukrainska intelligentians diskurser, 1945–2005Janusz Korekprojekt2003
Religious and ethnic toleranceDavid Gauntprojekt1999
Institutionalising Democracy: A Study of City Regions in Poland and UkraineMartin Åbergprojekt1998
Svanarna – Livsformer i förorter till större städer i ÖstersjöländerKarl-Olov Arnstbergprojekt1998